می دانم...

می دانم آقای من!

اینجا عمار ها کمتر پیدا می شوند!

این بار «خواص» تو «غواص» شده اند

آنقدر غریب هستی

که «خمینی» خط شکنانش را فرستاد!!؟؟؟