استاد پناهیان :
۱۷۵ شهید غواص با لب تشنه آمدند 
تا یک ملت را سیراب کنند
و کسی به خاطر کمبود آب 
ملت را ذلیل بیگانگان نکند...