شهدا ما را ببخشید که گاهی چنان در زینت های دنیا غرق مشویم
و ارزش هایمان یادمان می رود که چه عزیزانی برای ما رفته اند 
تا ما در آرامش بمانیم.
و در یک کلام «شهدا شرمنده ایم»