فرازی از وصیت نامه ی شهید حسین نوبخت:
برادران و خواهران ، پیوسته به یاد خدا باشید و همه از او بخواهید 
که به امام عزیزمان امید مسلمین و مستضعفین جهان امام خمینی
تا انقلاب مهدی (عج) طول عمر با عزت و عظمت عنایت فرماید.
عزیزانم ، پیوسته از خدا بخواهید که صفحه ی دلهایمان را از بیماری
های حسد ، ریا ، کفر ، مقام پرستی ،شهرت و ... پاک و به نور علم 
و ایمان منور و روشن فرماید.
****ای چرخ فلک خرابی از کینه ی توست
                                          ****بیدادگری شیوه ی دیرینه ی توست 
****ای خاک اگر سینه ی تو بشکافند
                                          ****بس گوهر قیمتی که در سینه ی توست